INFORMÁCIE PRE KONCOVÝCH UŽÍVATEĽOV

1. Identifikačné údaje podniku
Obchodné meno: HTMAS s.r.o.
Sídlo: Matuškova 48, 976 31 Vlkanová
IČO: 36644692, IČ DPH: SK2022106603
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 11173/S

2. Rozsah poskytovaných služieb
HTMAS s.r.o. poskytuje nasledovné elektronické komunikačné služby: Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet.

3. Štandardné zmluvné podmienky
Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Všeobecných podmienok pre jednotlivé služby sa nachádzajú na tejto stránke. Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi HTMAS s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok.

4. Štandardné ceny
Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, ktoré sú dostupné na uvedené v tarife.

5. Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

6. Mechanizmy na urovnanie sporov
Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

7. Zmeny podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania
Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

8. Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom
Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb. Podnik má dostatočnú kapacitu siete, a preto nemusi uplatnovať mechanizmy na obmedzovanie prevádzky zdôvodu predchádzať, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia.

9. Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím
HTMAS s.r.o. ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

10. Kvalita služby
Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím. HTMAS s.r.o. ako transparentný operátor pristupuje rovnako ku všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

11. Práva súvisiace s univerzálnou službou
Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho. HTMAS s.r.o. nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

12. Informácie podľa parametrov
Informácie ohľadom parametrov riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku (ktoré majú za následok, blokovanie resp. spomalenie vybraných portov) podnik žiadnu službu neblokuje.

13. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr
Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Vo všeobecnosti uplatňuje HTMAS s.r.o. politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

14. Bez poplatku informácie
Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú zákazníkom k dispozícii naši zamestnanci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov.

Odkazy:
Všeobecné podmienky
Tarifa
Zmluva
Špecifikácia rozhraní TŠÚR